Enchiladas

Enchiladas Birria

Three enchiladas filled with beef Birria, cilantro, onion & mozzarella cheese, topped ...

Enchiladas Poblanas

Three chicken enchiladas topped with mole sauce, sesame seeds, lettuce, onion, queso ...

Enchiladas Suizas

Three enchiladas filled with shredded chicken, topped with salsa verde, queso fresco and ...

Enchiladas Blancas

Three enchiladas: one beef, one chicken and one cheese topped with cheese sauce & sour ...

Fajita Enchiladas

Three enchiladas with your choice of grilled chicken, steak or mixed, onions, tomatoes ...

Enchiladas Mexicanas

Three chicken or beef enchiladas: one topped with cheese sauce, one with green sauce and ...

Menu